Zásady zpracování osobních údajů

1. Identifikace správce a zpracovatelů

Správcem osobních údajů osob, které do systému přizvete jako další administrátory nebo jim vygenerujete přístup k bytové jednotce, se stáváte vy, či vaše společnost (dále jen „Správce“). Poskytovatelem webové aplikace na adrese: www.enkig.cz je společnost ENEDICO a.s., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Vinohrady (Praha 10), Praha, IČO: 03469662, která vystupuje jako zpracovatel osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“). Vztah mezi Správcem a Zpracovatelem je řádně ošetřen smlouvou.

Předávání dat do třetích zemí neprobíhá. Všechna data jsou zpracována na území EU a jejich správa a zpracování podléhá platné legislativě EU.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka společnosti ENEDICO a.s., který je dostupný na gdpr@enedico.cz.

2. Účely zpracování osobních údajů v rámci Informačního Portálu

Hlavní činnost společnosti ENEDICO a.s. souvisí s odečtem vody, tepla, elektronické energie a plynu. Správce se uzavřením smlouvy s ENEDICO a.s. stává smluvním partnerem ENEDICO a.s. Aby bylo možné plnit řádně povinnosti ze smlouvy (užívání Informačního Portálu – rozúčtování, měsíční odečty) je nutné zpracovávat osobní údaje uvedé ve smlouvě.

Správce přistupuje a používá Informační Portál na základě smlouvy s ENEDICO a.s. Správce dále předává uživatelům bytů uživatelské přístupy do Informačního Portálu. Přihlášení do Informačního Portálu je dobrovolné a je založené na souhlasu uživatele bytu. Uživatel bytu tak získá jednodušší způsob jak sledovat svoji spotřebu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, ovšem osobní údaje uživatele bytu budou zpracovávány i nadále na základě dalších zákonných požadavků – archivační lhůta 5 nebo 10 let a dále promlčecí lhůta 3 roky.

3. Zpracovávané osobní údaje a právní základy pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro stanovené účely na úrovni Správce-ENEDICO je smlouva uzavřená mezi Správcem a ENEDICO a.s. Za účelem plnění smluvních povinností budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje Správce uvedené ve smlouvě.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro stanovené účely na úrovni uživatel bytu-Správce/ENEDICO je souhlas se zpracováním osobních údajů. Za účelem plnění povinností na základě souhlasu budou zpracovávané následující osobní údaje uživatelů bytů: Jméno, příjmení, adresa, IP adresa, email, telefon, stavy měřidel, přístupové údaje do Informačního Portálu.

4. Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Osobní údaje budou uchovávány zejména v elektronické podobě, ale i písemně. Data budou zpracovávána automatizovaně prostřednictvím sběrnice (CRS) a Informačního Portálu. Zpracování probíhá bez profilování. Data v elektronické podobě jsou ukládána na zabezpečené servery v datacentru ENEDICO a.s. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze určení zaměstnanci Správce a Zpracovatelů, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci Správce a Zpracovatelů. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

5. Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme osobní údaje zpracovávat, je po dobu trvání uzavřené smlouvy, případně po dobu udělení souhlasu, a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, případně dalších lhůt plnyoucích z legislativy (např. archivace 5-10 let, promlčecí lhůta 3 roky a další). S ohledem na promlčecí lhůty dle občanského záníku, budou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu/odvolání souhlasu.

6. Práva uživatele Informačního Portálu

Přístup k osobním údajům – máte právo podat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaká je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu, tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomenutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůta pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu či v případě, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně či pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné/neúplné. Námitka bude prověřena – v případě oprávněné námitky nebudou osobní údaje dále zpracovávány nebo budou aktualizovány.

Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost – máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky – automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů.

Platné od 1.1.2020